Athletic Department

      

Derek Martin
Athletic Director
Ph: (409)765-5534, Ext. 101
derek.martin@oconnellprep.com

 

VOLLEYBALL

Kirsten Kubicek
Head Volleyball Coach
kirsten.kubicek@oconnellprep.com


FOOTBALL

          
Tim Cotton                     Brandon Matthews              Lamar Walker
Head Coach                  Defensive Coordinator          Running Backs


Melvin Phillips
Offensive Coord.

 

BASKETBALL (Boys & Girls)
     
         Derek Martin                         Brandon Matthews
Varsity Head Coach         Assistant Coach / JV Head Coach

 SOCCER


Marcelo Arredondo
Head Coach

 

BASEBALL
  
TBA                                                   TBA
Head Coach                                Assistant Coach

 

SOFTBALL
   
Jay Cromie                      Dawn Cromie
Head Coach                   Assistant Coach

 

TENNIS

Tabitha Pena
Head Tennis Coach

 

TRACK & FIELD

TBA
Head Coach

 

ATHLETIC TRAINING / STRENGTH & CONDITIONING
     
Michelle Joubert                                  Tyler Morrison
Head Athletic Trainer                  Strength & Conditioning